دوره آموزش مجازی کنترل دود

– سرفصل ها : 1- مقدمه و مفاهیم سامانه های کنترل دود 2-الزامات ، استاندارد ها، مقررات و دستور العمل های ملی و بین المللی سامانه های کنترل دود 3-آشنایی با سامانه های تهویه و تخلیه دود پارکینگ 4-بررسی روش های طراحی سامانه های تهویه و تخلیه دود پارکینگ معرفی سامانه های محدود سازی دود […]

ادامه مطلب

دوره مجازی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

دوره آموزش مجازی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: 1- تعاریف و علائم اختصاری 2-انواع تصرفات ساختمانی 3- دسته بندی انواع ساختار ها 4-مواد و مصالح مقاوم دربرابر حریق 5-بخش های سه گانه راه خروج 6- سیستم اعلام حریق 7-ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند برای ثبت نام در دوره آموزش مجازی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان […]

ادامه مطلب

دوره آموزش مجازی سیستم های کشف و اعلام حریق

سرفصل ها : 1- تاریخچه سیستم اعلام حریق 2- اهداف حفاظت در برابر حریق 3- انواع سیستم اعلام حریق 4- قوانین و مقررات زون بندی حریق 5- اجزای سیستم اعلام حریق 6- انواع کاشف های تشخیص حریق 7- انواع تجهیزات هشدار و اعلام حریق 8- شناخت انواع مدارها و مسیر های ارتباطی سیستم 9- نواحی […]

ادامه مطلب

دوره آموزش مجازی سیستم های اطفاء حریق آبی

سرفصل ها: 1- انواع سیستم های اسپرینکلر 2- طبقه بندی مکان ها با توجه به خطر 3- جانمایی و فاصله بین اسپرینکلر ها 4- فاصله اسپرینکلر ها از موانع 5- ترکیب و پیکربندی شبکه لوله کشی 6- مفاهیم هیدرولیک 7- تئوری محاسبات هیدرولیکی و حل مسئله نمونه 8- مروری بر قوانین اطفاء سازمان آتش نشانی […]

ادامه مطلب

دوره سیستم های اطفای حریق آبی

سرفصل  1-انواع سیستم های اسپرینکلر 2-طبقه بندی مکان ها با توجه به خطر 3-جانمایی و فاصله بین اسپرینکلر 4-ترکیب و پیکربندی 5-مفاهیم هیدرولیک 6-تئوری محاسبات هیدرولیکی و حل مسئله نمونه 7-مروری بر قوانین اطفا سازمان آتش نشانی  8-تجهیزات و اجزا سیستم اسپرینکلر

ادامه مطلب